FAZIL HÜSNÜ DAGLARCA
Seçme Siirler * Selected Poems
< i >
Translated by Talat Sait Halman

Akdeniz Þiirleri

   Sen Deniz Gök,
   Bir an dursanýz uykuda
   Büyür bir yosun geceye karþý.

   Tedirgin olur ölüler
   Bir an yaslansanýz karanlýða,
   Sen Deniz Gök.

   ---------------------

   Dalarým engine
   Ki yaþadýðým
   Anýladýðýmdýr.

   Roma'yla Kartaca'nýn arasýnda
   Yüzer, sevgi sevgi
   Ýstanbul.

   Böler bir kuþ düþüncemi ikiye
   Maviden
   Yarýda kalýr içki.

   ---------------------

   Dersin ki
   Ellerimize deðecek
   Yýldýzlar
   Büyüyecek büyüyecek de.

   Dersin ki
   Bir aydýnlýðý var
   Sevgililer için,
   Karanlýk sessiz de.

   Dersin ki
   Uyuyamýyorum
   Yalnýzýz
   Gece, mavi de.

   ---------------------

   Sessizdi yeryüzü
   Yeryüzünde bircik Akdeniz vardý
   Akdenizde
   Yalnýz ikimiz.

   Beni seviyor musun dedim,
   Yumdu gozlerini uzaklýða,
   Tam sorulacak an, diye gülümsedi,
   Tam sorulacak yer.

   ---------------------

   Bir kocaman yeþil bir kocaman boz
   Yellerde
   Çarpar birbirine çarpar enginlere dek.

   Dalgalarýn ucunda yýldýzlarýn ucu
   Her köpük bir fýrtýna
   Her köpük bir evren.

   Þu deniz þu gök gizlenebilir
   Seni sevdiðim
   Gizlenemez.

   ---------------------

   Havaya da yalýma da aðaca da benzer ama
   En çok suya benzer
   Sevgimiz.

   Morluðun acýsý var sonu yok
   Karýþýr yaþamýmýza
   Kendiliðinden.

   Herkes ölünce toprak olurmuþ
   Hayýr hayýr
   Bizim su olacaðýmýz besbelli.

   ---------------------

   Akdeniz enginlerde kararmaktadýr
   Ama
   Ben
   Öyle maviyim ki.

   Akdeniz bir gitmiþlikle eski, uzak,
   Ama
   Ben
   Sahibi gibiyim yýldýzlarýn.

   Akdeniz seni bir daha yaratamaz
   Ama
   Ben
   Seni bir daha sevebilirim.

   ---------------------

   Deli gibi bir gürültu, ansýzýn,
   Yýrtýlýrcasýna yarýlýr sessizlik,
   Düþünür Akdeniz.

   Ýþte uçaklar geçer havalarýndan
   Kalýr mavilik üstünde apak izleri,
   Akdeniz anlar ve sever.

   ---------------------

   Denizdir,
   Her akþam üstü
   Bütün düþüncelerde
   Gelip gider.

   7nin le
   Acýsý
   Uzunluðu
   Aksi.

   Ve gece yarýsýdýr bu masmavi þey,
   Senin
   Uzaklarda
   Unuttuðun sessizlik.

   ---------------------

   Duymuþtun
   Bu türküyü
   Çok eskiden de.

   Bu türküyle anýlarsýn yelden
   Yeþilden
   Kadýrgalarýn dibindeki sessiz yosunlarý.

   Bu Akdeniz dalgalarýnda bu türküde sen
   Varsýn ýþýl ýþýl
   Ve yoksun biraz.

   ---------------------

   Ýyice düþün bu bütün yaþamamýzdýr.


Poems of the Mediterranean

   You, sea-sky,
   If you stop a moment in sleep,
   Seaweeds grow against the night.

   Dead men become restless
   If you lean a moment on the dark,
   You, sea-sky.

   ---------------------

   I plunge into the horizon,
   For what I live
   Is what I can recall.

   Between Rome and Carthage
   Floats, love by love,
   Istanbul.

   A bird splits my thoughts
   From the blue.
   My drink remains unfinished.

   ---------------------

   You say
   Stars
   Will touch our hands
   In an endless growth.

   You say
   Darkness
   Is bright for lovers
   Because it keeps quiet.

   You say
   I can't go to sleep.
   We are alone,
   And the night is blue.

   ---------------------

   The globe was calm
   With only the Mediterranean on it.
   On the Mediterranean,
   Just the two of us.

   I said, "Do you love me?"
   She closed her eyes to the horizons.
   "Just the moment to ask," she smiled,
   "Just the place to ask."

   ---------------------

   A mass of green, a mass of gray
   Over the winds,
   They collide, and both crash into the horizon.

   A rim of the stars on the crest of the waves --
   Each foam is a tempest,
   Each tempest, a world.

   The sea and the sky may be concealed.
   My love for you
   Cannot be hidden.

   ---------------------

   It's like air and flame and tree
   But most of all like water,
   This love of ours.

   Purple has anguish but no end.
   It blends into our life
   By itself.

   They say man turns to dust at death.
   No, not us...
   Clearly we shall turn to water.

   ---------------------

   The Mediterranean grows dark on the horizons,
   But
   I am
   Blue all over.

   The Mediterranean is bygone and far as you go,
   But
   I am
   The owner of the stars.

   The Mediterranean cannot create you anew,
   But
   I
   Can love you again.

   ---------------------

   A frantic clamor erupts,
   And silence is suddenly shattered.
   The Mediterranean deepens in thought.

   Airplanes cruise the sky.
   Their white traces cling to the blue.
   The Mediterranean understands and loves.

   ---------------------

   It is the sea.
   Each evening
   In all thoughts
   It comes and goes.

   Seven to none --
   Its agony,
   Its duration,
   Its echo.

   This deep blue thing is midnight,
   The silence
   You forgot
   Far away.

   ---------------------

   You had heard
   This song
   In the old days too.

   The song evokes in the wind
   From green
   The quiet weeds on the bottom of galleons.

   In the Mediterranean's waves and in this song
   You are alive, sparkling,
   And somehow you don't exist.

   ---------------------

   Think hard; this is all of our living.


"Akdeniz Þiirleri" is from SELECTED POEMS OF FAZIL HÜSNÜ DAGLARCA, translated by Talat Sait Halman, © 1969 by University of Pittsburgh Press.
Reprinted by permission of the University of Pittsburgh Press.
All rights reserved.